Kim Cang Toát Đỏa là vị Bồ Tát có đại nguyện vô cùng độc đáo

Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát được tôn sùng trong Phật giáo Đại Thừa, nhất là trường phái Mật Chú và Kim Cương Thừa. Ngài được nhắc đến...