Cách thỉnh và thờ Đức Phật Dược Sư tại nhà đúng nhất

Đông Phương Tam Thánh (Dược Sư Tam Tôn) – Ý nghĩa và cách thờ

Thánh Tăng Sivali là ai? Ý nghĩa và cách thờ cúng Ngài

Đức Phật Dược Sư là ai? Cách nhận biết và ý nghĩa hình tượng

Tuổi nào nên và không nên đặt tượng Quan Công trong nhà?

Vị trí đặt tượng Quan Công trong nhà chuẩn phong thủy

Thờ tượng Quan Công ( Quan Thánh Đế Quân) có ý nghĩa gì?

Tam Thế Phật gồm những vị nào? Thờ Tam Thế Phật có ý nghĩa gì?

Ta Bà Tam Thánh gồm những ai? Ý nghĩa bộ tượng và cách thờ

Ý nghĩa bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh và cách thờ cúng

Author: An Nhiên

10 vị đại đệ tử của Phật là ai?

10 Vị Đại Đệ Tử Của Đức Phật Là Ai ?

10 vị đại đệ tử của Đức Phật (thập đại đệ tử) là các vị tiêu biểu nhất trong số 1250 vị xuất sắc nhất,...